Menu

Privacy

                                                                                                                                                         

Privacyverklaring Zorgvuldige Zorg
d.d. 25-05-2018
Zorgvuldige zorg, gevestigd aan Noldijk 7, 4441SL Ovezande, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Letty Dreesman
Noldijk 7, 4441SL Ovezande
Tel; 06-638655577
www.lettydreesman.nl

Persoonsgegevens
Zorgvuldige Zorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om zorg te kunnen bieden aan u. De
verwerkte persoonsgegevens heeft u zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens
Zorgvuldige zorg verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag voor de verwerking
Zorgvuldige zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u de gevraagde zorg te kunnen bieden
• Om u te kunnen bellen of e-mailen i.v.m. de zorgverlening
• Voor het factureren en afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Niet van toepassing

Computerprogramma’s of systemen
Zorgvuldige zorg maakt geen gebruik van extern verbonden computerprogramma's of -systemen.

Bewaartermijn
Zorgvuldige zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 7 jaar vanwege
fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgvuldige zorg deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
zorgverlening en om te voldoen aan administratieve verplichtingen van zorg-financiers of wettelijke
verplichtingen. Uitwisseling van informatie gebeurt via beveiligde kanalen.
Daarnaast verstrekt Zorgvuldige zorg persoonsgegevens in beginsel geen persoonsgegevens aan derden.
Wanneer dit bij uitzondering toch het geval is gebeurd dit uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van
betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene.

Zorgvuldige zorg laat geen persoonsgegevens verwerken door derden. Mocht dat in de toekomst wel
gebeuren dan wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorgvuldige zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website
Publicatie van persoonsgegevens of foto’s op website gebeurt uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene. Zorgvuldige zorg gebruikt op haar website geen
cookies.
NB. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. Technische en functionele cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de
technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Voor cookies kan men zich afmelden door de
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan men alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgvuldige Zorg en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek om inzage, correctie of verwijdering
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar ag.dreesman@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.

Klachten
Zorgvuldige zorg wijst u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zorgvuldige Zorg is tevens aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Cooperatie van Zelfstandige
Zorgprofessionals u.a.Deze geschilleninstantie is opgesteld conform de Wet Kwaliteit, Klachten en
Geschillen Zorg (WKKGZ) en erkend door het ministerie van WVS. www.dezorgprofessional.nl

Beveiligen van persoonsgegevens
Zorgvuldige zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via ag.dreesman@gmail.com
Mr. dr. A.K.J.M. (Albert) van Steenbergen

          Zorgvuldige Zorg                               BIG-registratienr    59008534430                                     www.bigregister.nl

          Letty Dreesman                                 AGB code:             91-00852                                            Lid V&VN verpleegkundig specialist

          Noldijk 7                                            KvK nummer:        60305916                                           Aangesloten bij de Cooperatieve Vereniging Zeeuwse Zorg & Meer

          4441 SL Ovezande                           BTW nummer:       0979.47.519.B.01                               Aangesloten bij de Cooperatie Zelfstandige ZorgProfessionals

   06 - 386 555 77                             IBAN nummer:      NL 88 ABNA 06 26 44 44 861        

 ag.dreesman@gmail.com         

 

 

         Competenties                                Kwaliteitsplan                    Privacy/AVG                       Werkmethoden                      Interessante links